herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Najpierw „Kawka”, następnie „Ryś” i w końcu „PROSUMENT”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o wygaszeniu tych programów. Bez tego wsparcia, samorządy nie są w stanie realizować zadań poprawy jakości powietrza.

 

Wygaszenie przez NFOŚiGW programu Kawka jeszcze w toku jego realizacji spowodowało, że samorządy, które aplikowały o dofinansowanie w kolejnym naborze, spodziewanej pomocy finansowej nie otrzymają. Fundusz zrezygnował również z programu „RYŚ” a w ramach „PROSUMENTA” prowadzony jest ostatni nabór. Według zapowiedzi działania służące poprawie jakości powietrza mają być wspierane przez nowy instrument, ale dokładne warunku wsparcia, katalog beneficjentów a także termin jego wejścia w życie nie są jeszcze znane.

 

Kwestia pozyskania środków na realizację działań naprawczych to dla samorządów najpoważniejszy problem w podejmowaniu działań wskazanych w programach ochrony powietrza. Te są określane przez Sejmiki Województw i nakładają głównie na gminy oraz powiaty szereg praw i obowiązków, a także przewidują kary pieniężne z tytułu niezrealizowania zadań związanych z ochroną powietrza.  

Cele, rezultaty, wskaźniki i kwoty, które w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych miały zostać zrealizowane w województwach w ramach wsparcia szkolnictwa, nie współgrają z planowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowym system edukacji. Konwent Marszałków RP apeluje o merytoryczną dyskusję na temat zmian w systemie edukacji i realnego  ograniczenia ich rozwoju.

 
Jak realizować zobowiązania na bazie podpisanych już wieloletnich umów o wsparcie, procedować konkursy czy weryfikować zgłaszane projekty w sytuacji, gdy szkoły obejmowane wsparciem wkrótce zostaną zlikwidowane” – to tylko kilka z wielu pytań postawionych w przyjętym przez Konwent Marszałków stanowisku w sprawie zmian w systemie edukacji ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Program "Mały Mistrz", nauka pływania czy organizowanie ogólnopolskich olimpiad młodzieżowych to tylko niektóre z przykładów dobrej współpracy samorządów lokalnych i Ministerstwa Sportu, które pozwoliły na wdrożenie programów sportu powszechnego. Marszałkowie wysłuchali ministerialnych planów dla propagowania sportu młodzieżowego.


- Samorządy mają potężne narzędzia, a dzięki współpracy możemy osiągnąć duże cele. Sport młodzieżowy to kadry wojewódzkie które chcemy przywracać do poziomu sprzed kilu lat. Inwestujemy w LZS, sport młodzieżowy, ale potrzebujemy waszego wsparcia. Chcemy byście nie budżetowali programów które wygaszamy - powiedział Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dariusz Buza.

 

Rozpoczęcie renegocjacji Umowy Partnerstwa i zgłaszanie propozycji zmian w ramach programów operacyjnych to zdaniem Konwentu Marszałków Województw RP doskonały moment by umożliwić wspieranie instrumentami finansowymi osoby poniżej 30 roku życia i ubogich pracujących.

 

Większość regionalnych programów operacyjnych kieruje interwencję w ramach priorytetu 8 iii do osób powyżej 30 roku życia. Zawęża to grupę docelową i utrudnia efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na ten cel. Perspektywa 2007-2013 oraz znaczące zaostrzenie zakresu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na działalność gospodarczą w latach 2014-2020 spowodowały, że Marszałkowie dostrzegają zagrożenia związane z realizacją celów regionalnych programów.

 

Wśród odbiorców pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielonych w całym kraju, dominują osoby do 29 roku życia. Na koniec 2015 roku stanowiły one aż 52,6% całej grupy objętej wsparciem. Jest to więc grono osób, które wymaga pomocy dodatkowymi środkami. Dodatkowo, skłonność do ryzyka, kreatywność i otwartość na zmiany jest większa u osób młodych niż w grupie wiekowej 50+. Oznacza to, że grono potencjalnych odbiorców wsparcia zwrotnego na otworzenie działalności gospodarczej powinno być rozszerzone.

Realizowanie projektów partnerskich wciąż nie dla wszystkich. Wciąż nie dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z nimi powiązanych lub przez nie nadzorowanych. Konwent Marszałków RP już po raz kolejny apeluje do Ministerstwa Rozwoju o zmiany w Ustawie wdrożeniowej.

 

Luboradza jest już drugim miejscem, w którym marszałkowie próbują zainteresować Ministerstwo Rozwoju problemem, który wyklucza realizowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, których stroną są jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o takie zapisy Ustawy wdrożeniowej, które w praktyce wykluczają możliwości zawierania porozumień i umów partnerskich niektórym podmiotom.

 

W stosownym stanowisku Konwent Marszałków Województw RP szczegółowo wskazuje, które zapisy ustawy wdrożeniowej należy zmienić, by móc realizować przedsięwzięcia strategiczne dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i całego kraju.