herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Ustawa Prawo wodne wciąż wymaga wielu poprawek, a planowany, niezwykle bliski termin wejścia jej w życie zaowocuje chaosem i wymiernymi stratami. Marszałkowie województw są zdania, że przeprowadzanie tych zmian wymaga co najmniej roku czasu.

 

Nowe Prawo wodne ma obowiązywać od początku 2017 roku. Jego założenia oraz przyspieszony tryb procedowania budzą niepokój marszałków województw. Włodarze regionów podkreślają, że zaproponowany system opłat za pobór wody silnie obciąży mieszkańców i przedsiębiorców. Planowane jest utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i zmiany w kwestii administrowania wodami - kompetencje w tym zakresie tracą marszałkowie województw oraz  dyrektorzy parków narodowych.

 

Trzy miesiące do wejścia w życie ustawy, to zdecydowanie za mało czasu, aby ustalić i zorganizować systemy opomiarowania, naliczania opłat i poboru wody. To także zbyt krótki okres, aby rzetelnie przeprowadzić skomplikowany proces włączenia służb marszałków (ponad 3000 pracowników).

 

Konwent Marszałków ponownie apeluje do rządu o pilne przekazanie dotacji na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych. Dotychczas przekazane środki uniemożliwiają terminowe rozpatrywanie wniosków rodzin osób mieszkających za granicą oraz nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom wykazywanym przez województwa.

Realizowane do tej pory przez samorządy województw zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zostały rozszerzone Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o świadczenie wychowawcze, podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jak podkreślają marszałkowie, przyjęty sposób ich finansowania przez stronę rządową, uniemożliwia płynne i terminowe wykonanie zleconych zadań i nie odpowiada rzeczywistym potrzebom województw.

 

Ograniczenie wpływu regionów i centralizacja systemu wdrażania środków unijnych to zdaniem marszałków województw główny cel zapowiadanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian kompetencji w zakresie wdrażania PROW na lata 2014-2020.

 

Konwent wyraził sprzeciw wobec dyskredytowania prac samorządów województw w odniesieniu do wdrażania podejścia LEADER oraz planowanemu odebraniu województwom kompetencji we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Marszałkowie podkreślają, że wysokie wykorzystanie środków w ramach Inicjatywy LEADER w perspektywie 2007-2013, nie byłoby możliwe bez zaangażowania samorządów województw. Przypominają także o sprawnym wyborze lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020, czego efektem jest wybór zdecydowanej większości ubiegających się o dofinansowanie grup.

 

Podczas obrad Konwentu Marszałków Województw RP przyjęto stanowisko w kwestii zmian w składzie Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej.

 

Nowymi członkami Zespołu zostali: Ilona Patlewicz – p.o. Kierownika Zespołu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Piotr Wilk  – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krzysztof Rydlewski – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Projektów e-Usług, Departament Nadzoru Właścicielskiego Transportu i Cyfryzacji, Andrzej Dziubiński – Geodeta Województwa Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Samorządy Województw chcą zmian w wydatkowaniu dostępnych w ramach PROW 2014-2020 środków, tak by efektywniej je zagospodarować. Podają dwa warianty rozwiązań w zakresie realokacji. Proponują także, by ewentualne przesunięcia zostały przeznaczone na realizację kolejnych lokalnych strategii rozwoju  – niewybranych w ramach pierwszego konkursu.

Marszałkowie proponują dwa rozwiązania. Pierwsze zakłada w przypadku działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „uwolnienie” limitu przypadającego w ramach danego województwa tak, aby Samorząd Województwa w zależności od potrzeb mógł decydować o wysokości środków kierowanych na poszczególne typy operacji. – W takim przypadku, kwota przeznaczona na ogłoszenie kolejnego naboru wniosków określana będzie na etapie jego ogłaszania z uwzględnieniem bilansu poprzedniego konkursu – czytamy w przyjętym stanowisku. Marszałkowie zaznaczają, że wszelkie realokacje i nabory uzgadniane byłyby przez Samorządy Województw z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.