herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że właściwy dialog społeczny jest fundamentem zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju. Sprzeciwia się przekazaniu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego wojewodom. Zaznacza, że głównym i jedynym mankamentem jest obecny sposób finansowania WRDS-ów.


Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, za których funkcjonowanie odpowiadają marszałkowie zastąpiły wojewódzkie komisje dialogu społecznego działające przy wojewodach. Była to realizacja postulatu partnerów społecznych, mającego na celu uniezależnienie instytucji dialogu społecznego od administracji rządowej.Zaproponowane zmiany, a więc przekazanie kompetencji rad wojewodom, zaledwie po 8-miesiacach funkcjonowania WRDS-ów budzi sprzeciw marszałków, którzy uważają że należy wstrzymać się od wprowadzania zmian na poziomie województw do czasu oceny funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Taka ocena następuje dopiero w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie. – Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez rzetelnych konsultacji, w szczególności z podmiotami zainteresowanymi, tj. stronami dialogu społecznego – czytamy przyjętym stanowisku.


W ocenie marszałków głównym i jedynym mankamentem jest nieadekwatny do wymagań i faktycznego zapotrzebowania sposób finasowania rad. – Bardzo widoczna jest dysproporcja pomiędzy planowanym w ustawie finansowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego a kwotą przeznaczoną na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i obsługującego ją Biura. Zgodnie bowiem z art. 88 ustawy na rok 2016 RDS ma przewidziane środki finansowe w wysokości 1 698,66 tys. zł, natomiast na wszystkie WRDS w 16 województwach przewidziano tylko 745 tys. zł – czytamy w przyjętym stanowisku.

Marszałkowie zaznaczają także, że w obecnycm stanie prawnym – ewentualna partycypacja samorządów województw w kosztach działania WRDS-ów jest niezgodna z przepisami prawa.

Konwent Marszałków Województw RP wnosi o dokonanie rzetelnej oceny funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz wprowadzenie mechanizmów umożliwiających finansowanie WRDS adekwatne do kosztów ich funkcjonowania.